dodano: 2012-08-28

Gdy problem z fiskusem, zapytaj Krajową Informację Podatkową

Wątpliwości dotyczące podatków rolnicy moga wyjaśnić z pomocą Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Instytucja ta odpowiada na pytania dotyczace podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych, od towarów i usług, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz procedur obowiązujących w administracji podatkowej .
Instytucja ta powstała w 2006 r. z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Dzięki KIP każdy podatnik ma możliwość uzyskania jednolitej informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Informacje na temat polskiego systemu podatkowego i Krajowej Informacji Podatkowej znajdziemy na stronach internetowych Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl, w zakładkach Podatki i Administracja Podatkowa oraz na stronie Krajowej Informacji Podatkowej – www.kip.gov.pl. Informacje z zakresu prawa podatkowego można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej pod numer telefonu 801 055 055 i z telefonu komórkowego (22) 330 03 30(22) 330 03 30.
Gdy jednak nasza sprawa jest skomplikowana i po wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacji wciąż mamy wątpliwości związane ze stosowaniem prawa podatkowego w naszym przypadku, warto wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu Ministra Finansów upoważnieni są dyrektorzy Izb Skarbowych. W praktyce zadanie to realizowane jest właśnie za pośrednictwem poszczególnych Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Zastosowanie się do wydanej w naszej sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może nam szkodzić jako wnioskodawcy. O wydanie interpretacji może ubiegać się każdy zainteresowany, np. podatnik, płatnik, inkasent lub inny podmiot, w tym osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.
Aby uzyskać pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, należy:
  1. Wypełnić odpowiedni druk formularza/ wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A).
  2. Złożyć wniosek.
  3. Wnieść opłatę.
Formularze ORD-IN, ORD-IN/A, interaktywny formularz ORD-IN oraz broszura informacyjna do wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov. pl /Administracja Podatkowa /Krajowa Informacja Podatkowa.
Wniosek można składać osobiście w siedzibie właściwego dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać go pocztą na adres właściwego organu wskazany w formularzu ORD-IN.
Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim składają dokumenty do dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Informacje telefoniczne uzyskane na infolinii KIP-u są bezpłatne. Natomiast wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podlega opłacie. Wynosi ona 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku opisano kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być wyjaśnione, opłatę należy wnieść za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).
Opłatę można uiścić w kasie biura KIP, do którego przesłano wniosek, lub przelewem na konto bankowe właściwego organu w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności, np. wezwania do uzupełnienia.
Po otrzymaniu interpretacji indywidualnej i informacji o stanowisku organu podatkowego w danej sprawie podatnik sam decyduje, czy zastosuje się do niej czy nie. Jeżeli nie zgadzamy się z wydaną interpretacją w pierwszej kolejności należy zwrócić się do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa, a następnie mamy prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
Wydane wcześniej interpretacje indywidualne wraz z wnioskami, po usunięciu danych wnioskodawcy, zamieszczane są w Systemie Informacji Podatkowej dostępnej na stronie www.mf.gov.pl/ Podatki/Interpretacje i orzeczenia.

Marzena Ryterska-Chyła
KPODR Minikowo


najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...