dodano: 2013-06-10

Szacowanie szkód - istotne zmiany

Przedstawiamy zmiany w „Informacji MRiRW dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową”. 

W „Informacji…” z 12 marca 2013 roku wprowadzono zmiany, które podajemy poniżej.

Określenie szkód

W określeniu szkód spowodowanych przez uderzenie pioruna – dodano wymóg potwierdzenia tego zjawiska przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim (dotychczas dokument z Policji lub Straży Pożarnej).

Zadania komisji w procedurze szacowania

szacowanie szkód- W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu (poprzednio poziom szkód dotyczył tylko zaorania i wynosił 40% plonu).

- Uwzględniając opinię Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, szacowanie szkód mrozowych na drzewach owocowych po surowej zimie powinno być przeprowadzone co najmniej dwukrotnie. Pierwszego oszacowania szkód po surowej zimie należy dokonać wiosną, jednak nie później niż w lipcu. W drugim półroczu powinno być dokonane powtórne oszacowanie strat w celu stwierdzenia, czy uszkodzone drzewa zregenerowały częściowo uszkodzenia, czy też straty pogłębiły się. Według opinii Instytutu Sadownictwa zdarza się także, iż w czasie pierwszej oceny przeprowadzonej w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego oceniający stwierdzają, że uszkodzenia drzew są bardzo silne, a które następnie w drugim półroczu się zregenerowały. Drugiego szacowania strat można dokonać do końca października, zanim w sposób naturalny spadną liście. Wniosek wojewody o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej w związku ze szkodami w drzewach owocowych powinien być złożony po powtórnym oszacowaniu szkód (poprzednio nie ujęto takiej interpretacji).

- W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzgdnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkci produkcji.

szacowanie szkódW takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej. Jeżeli w poprzednim protokole oszacowane przez komisje szkody były niższe niż 30%, komisja w kolejnym protokole może podać łączną wartość i poziom szkód w skali gospodarstwa w odniesieniu do wszystkich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W tym przypadku w protokole powinny być także wyodrębnione wartości szkód i ich poziom w skali gospodarstwa, z wyodrębnieniem do każdego niekorzystnego zjawiska.

- W przypadku szacowania szkód w sadzie lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne, pod kątem ubiegania się o pomoc na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględnia się wartość bieżącą roślin (tj. w zależności od wieku) oraz współczynnik oceny bonitacyjnej wartości bieżącej (bez utraconych korzyści); do wykorzystania na stronie internetowej MRiRW – pomoc opracowanie Krzysztofa Zmarlickiego Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich udostępnione nieodpłatnie przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (poprzednio wyłączenie nie dotyczyło plantacji truskawek).

- W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na terenie dwóch lub wcej województw i szkody powstały na terenie więcej niż jednego województwa, protokół jest sporządzony przez komisję powoła przez wojewodę właściwego ze względu na wystąpienie szkód. Następnie protokół przekazywany jest wojewodzie włciwemu ze względu na położenie największej części gospodarstwa, który sporządza opinię dla całego gospodarstwa (poprzednio przekazywano protokół wraz z opinią).


ZODR 

Kazimierz Niegowski

ZODR w Barzkowicach

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...